Coding Gun

เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความหลากหลายทำให้การเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีนั้นต้องอาศัยทั้งจำนวนคนและเวลาจำนวนมากกว่าจะเรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมา เราจึงตั้งใจที่จะรวบรวมความรู้และเทคนิคต่างๆเพื่อช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ของคุณให้สั้นลง

Phanupong Permpimol
Follow me