Codding Gun

การใช้ตัวแปรใน Postman


ตัวแปรใน Postman

การใช้งาน Postman นั้นเราจะประกาศตัวแปรขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆเหล่านี้

จะเห็นว่าการประกาศตัวแปรนั้นมีประโยชน์มากมาย ดังนั้นเราควรจะทำความเข้าใจการทำงานของตัวแปร(variable) ในประเภทต่างๆ ให้ดี ซึ่งใน postman จะมีตัวแปรอยู่หลายประเทศ แต่ละประเภท จะแตกต่างกันดังนี้

การประกาศตัวแปร

การประกาศตัวแปรใน postman เราจะทำแบบนี้

 1. Highlight ข้อความที่ต้องการประกาศเป็นตัวแปร
 2. เลือก Set as Variable
  การประกาศตัวแปร
  ที่มา: https://learning.postman.com
 3. เลือก Set as a new variable ถ้าต้องการประกาศตัวแปรใหม่ หรือเลือก assign ค่าให้กับตัวแปรที่ได้ประกาศไว้แล้ว
  สร้างตัวแปรใหม่
  ที่มา: https://learning.postman.com
 4. กำหนดชื่อตัวแปร, ค่าของตัวแปรและ Scope ของตัวแปร
  กำหนดชื่อและ scope ของตัวแปร
  ที่มา: https://learning.postman.com

ประกาศตัวแปรจาก response ก็ได้

เราสามารถกำหนดค่าให้กับตัวแปรเดิมจาก response ได้ด้วยขั้นตอนง่ายแบบนี้

 1. เลือกข้อความที่ต้องการกำหนดค่าให้กับตัวแปร
 2. เลือก scope ของตัวแปรหลังจากนั้นก็เลือกชื่อตัวแปรที่ต้องการ assign ค่าให้

กำหนดค่าให้ตัวแปรจาก response
ที่มา: https://learning.postman.com

กำหนดค่าด้วย JavaScript

ถ้าจะกำหนดค่าและอ่านค่าของตัวแปรด้วย JavaScript เราใช้ method set() และ method get() ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะทำงานกับตัวแปรที่อยู่ใน Global Variable เราจะใช้คำสั่ง

pm.globals.set("ชื่อตัวแปร", "value") // กำหนดค่าให้กับตัวแปร
pm.globals.get("ชื่อตัวแปร") // อ่านค่าจากตัวแปร

unset pm.globals.get("ชื่อตัวแปร") // ลบตัวแปรนี้ทิ้ง

เปลี่ยนจาก ‘globals’ ไปเป็นตัวแปรประเภทอื่นได้

การนำตัวแปรที่ประกาศไว้ไปใช้งาน

เวลาใช้งานใน Request เราจะอ้างถึงค่าของตัวแปรด้วย สัญลักษณ์ {{ชื่อตัวแปร}} แบบนี้

การใช้งานตัวแปรเบื้องต้น
รูปภาพ: แสดงตัวอย่างการใช้งานตัวแปรที่ประกาศไว้ในpostman (ที่มา: https://learning.postman.com)

ชื่อตัวแปรเป็น case-sensitive (อักษรตัวใหญ่และตัวเล็กถือว่าเป็นคนละตัวกัน)

ประเภทของตัวแปร

ใน postman จะมีตัวแปรอยู่ 2 ประเภทคือ

ตัวอย่าง การใช้ secret variable

ตัวแปรแบบ secret type
รูปภาพ: ตัวอย่างการกำหนดประเภทของตัวแปรเป็น secret (ที่มา: https://learning.postman.com)

Scope ของตัวแปรใน postman

ตัวแปรใน postman จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 1. Environment Variables
 2. Global Variables
 3. Collection Variables
 4. Data Variables
 5. Local Variables

ซึ่งตัวแปรในแต่ละประเภทจะมีการใช้งานตามนี้

1. Environment Variables

ใช้สำหรับการกำหนดตัวแปรที่ถูกกำหนดตาม environment ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Development, Staging หรือ Production ตัวแปรที่เราต้องมีแน่นอน คือ Base URL เพราะเราจะต้องเปลี่ยน Base URL ไปตามแต่ละ Environment เช่น ตอน dev เราใช้ localhost ส่วนตอน production เราจะใช้ domain จริง การสร้าง environment variable ขึ้นมาใช้งานมีขั้นตอน ดังนี้

 1. เลือก Environment Quick Look(icon รูปดวงตา) ที่มุมขวาบน
 2. กดปุ่ม Add ที่มุมขวาบน ใน section แรก
 3. กด Add a new variable
 4. เลือกประเภทของตัวแปร (default หรือ secret)
 5. ตั้งชื่อตัวแปรและกำหนดค่าเริ่มต้นได้เลย
  • Initial Value คือค่าเริ่มต้นตอนเริ่ม run script
  • Current Value คือค่าปัจจุบัน ณ ตอนนี้ ซึ่งอาจไม่ตรงกับ Initial Value ก็ได้

ถ้าต้องการอ้างถึง environment variable ใน JavaScript เราจะเขียนแบบนี้

pm.environments.set("ชื่อตัวแปร", "value") // ในการกำหนดค่า
pm.environments.get("ชื่อตัวแปร") // ในการอ่านค่า

2. Global Variables (เราจะกำหนดและอ่านค่าจากตัวแปรโดยใช้ pm.globals)

ใช้สำหรับแชร์ตัวแปรข้าม Collection เราจะสามารถอ้างถึงตัวแปรประเภทนี้ได้จากหลาย Collection การสร้าง global variable ขึ้นมาใช้งานมีขั้นตอน ดังนี้

 1. เลือก Environment Quick Look(icon รูปดวงตา) ที่มุมขวาบน
 2. กดปุ่ม Add ที่มุมขวาบน ใน section ที่สอง(ส่วนของ global)
 3. กด Add a new variable
 4. เลือกประเภทของตัวแปร (default หรือ secret)
 5. ตั้งชื่อตัวแปรและกำหนดค่าเริ่มต้นได้เลย
  • Initial Value คือค่าเริ่มต้นตอนเริ่ม run script
  • Current Value คือค่าปัจจุบัน ณ ตอนนี้ ซึ่งอาจไม่ตรงกับ Initial Value ก็ได้

ถ้าต้องการอ้างถึง global variable ใน JavaScript เราจะเขียนแบบนี้

pm.globals.set("ชื่อตัวแปร", "value") // ในการกำหนดค่า
pm.globals.get("ชื่อตัวแปร") // ในการอ่านค่า

3. Collection Variables (เราจะกำหนดและอ่านค่าจากตัวแปรโดยใช้ pm.collectionVariables)

ตัวแปรที่ถูกอ้างถึงได้จากทุกๆ Request ที่อยู่ใน Collection เดียวกัน ขั้นตอนในการกำหนด Collection variable มีดังนี้

 1. เลือก Collection ที่ต้องการในแถบด้านซ้าย
 2. เลือก tab Variable
 3. กดที่ Add a new variable
  สร้าง collection variable
  ที่มา: https://learning.postman.com

ถ้าต้องการกำหนดค่าและอ้างถึง collecton variable ใน JavaScript เราจะเขียนแบบนี้

pm.collectionVariables.set("ชื่อตัวแปร", "value") // ในการกำหนดค่า
pm.collectionVariables.get("ชื่อตัวแปร") // ในการอ่านค่า

4. Data Variables

เป็นตัวแปรที่มาจากการ import data เข้ามาตอนที่เรารัน Collection Runner(การทดสอบอัตโนมัติ) ซึ่งจะรับได้ 2 format คือ CSV และ JSON

5. Local Variables

เป็นตัวแปรที่ใช้ได้เฉพาะใน Request นั้นๆ เท่านั้น สามารถอ้างถึงได้ทั้งหน้า Pre-req (ก่อนจะยิง Request) และหน้า Test (หลังจาก Request) สำหรับ local variable จะประกาศไว้ใน JavaScript เท่านั้น

pm.variables.set("ชื่อตัวแปร", "value")
pm.variables.get("ชื่อตัวแปร")
Phanupong Permpimol
Follow me